Power Applications Finland Oy tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Power Applications Finland Oy
2907375-6
Radiomiehenkatu 3, 20320 Turku
www.powera.fi
asiakaspalvelu@powera.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toni Tillonen
+358 29 3700 219 
toni.tillonen@powera.fi

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle palvelua. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

2. Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen kohta 9).

3. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

4. Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

5. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

5. Mitä tietoja käsitellemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste ja salasana. Tuottamissamme markkinointipeleissä voidaan myös kerätä tietoa sukupuolesta ja syntymäajasta, mutta näissä tapauksissa kävijältä kysytään aina luvat erikseen.
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot*;
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus* ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*;
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot (asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti syöttämät tiedot yrityksen järjestelmään. Lisäksi esim. laskutustiedot);
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

6. Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
 kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;
• mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
• kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja
•sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Emmelähtökohtaisesti siirrä mitään rekisteriin sisältyviähenkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Tukipalveluihimme käyttämät IT-palveluntarjoajat saattavat kuitenkin vakioehdoissaan edellyttää pääsyäIT-ympäristöihin alueilta, jotka sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin varmistamme, että siirrettäviä henkilötietoja suojataan asianmukaisesti voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Näitä ovat mm. Väestörekisterikeskus, Suomen Asiakastieto Oy, ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti asiakastietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Reksiteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Esitä tällaisessa tilanteessa vastustamista koskeva vaatimuksesi kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Toimita edellä mainittuja asioita koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Elementor

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
Vanheneminen
Toiminto

Google reCAPTCHA

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto

Google Maps

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
Vanheneminen
Toiminto

Google Fonts

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
Vanheneminen
Toiminto

WordPress

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto

Sekalaista

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Tietojen jakaminen odottaa tutkintaa

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
e_event-tracker
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
e_kit-elements-defaults
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_consenttype
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_banner-status
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
twk_5afdba995f7cdf4f05345042
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
twk_token_5afdba995f7cdf4f05345042
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
TawkConnectionTime
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_fbp
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_ga
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_ga_5LRYZ8VLNK
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_gcl_au
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_gid
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjAbsoluteSessionInProgress
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjSessionUser_3418515
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjSession_3418515
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_pk_id.118679.f6ba
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_pk_ses.118679.f6ba
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
twk_uuid_5afdba995f7cdf4f05345042
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_pk_id_118679_f6ba
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_pk_ses_118679_f6ba
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_fbc
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_pk_ref.118679.f6ba
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wp_lang
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wds-seo-metabox
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_pk_ref_118679_f6ba
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
previousNav
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjIncludedInSessionSample_3418515
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_gat_UA-125740199-1
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
e_site-editor
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
e_document/global
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
twk_idm_key
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
localTimeZone
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
isReturningVisitor42
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
isReturningVisitor10
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
isReturningVisitor216
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
isReturningVisitor197
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
isReturningVisitor17
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_consented_services
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_policy_id
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_marketing
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_statistics
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_preferences
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_functional
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
wpEmojiSettingsSupports
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
lastExternalReferrer
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
lastExternalReferrerTime
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
hjActiveViewportIds
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
hjViewportId
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjRecordingEnabled
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
rank-math-option-titles-index
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
voiceflow-session-65523a9ee25d4b0007e9fa39
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-q9hba9mu96
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
rank-math-option-sitemap-index
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
codemirrorTheme
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
rank-math-option-search-index
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
rank-math-option-general-index
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
visited
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
setting-panel-container-rank-math-options-general_options
Vanheneminen
Toiminto